Dokumentace pro územní rozhodnutí

Pro umístění stavby v území je nutné získat podle požadavků stavebního zákona vydání územního rozhodnutí nebo územní souhlas. K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby se připojuje dokumentace DUR podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 4, která se zpracovává v rozsahu a podrobnostech s ohledem na podmínky v území a charakteru stavby a pro změnu stavby se přihlédne k rozsahu a účinku požadovaných změn. Jestliže pro stavbu postačí pouze územní souhlas místo územního rozhodnutí (v případech podle § 9 stavebního zákona), k oznámení záměru se připojuje dokumentace určená v příloze č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Územní rozhodnutí může nahradit veřejnoprávní smlouva podle § 78, odst. (3) stavebního zákona (podrobnosti viz § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb.).

Nabídka

Dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracováváme komplexně včetně získání podkladů a koordinace s potřebnými souvisejícími profesemi předmětné stavby. Možno je vypracovat i dílčí části projektové dokumentace - jako subdodavatel generálního projektanta stavby. Na projektovou činnost je možno navázat  inženýrskou činností  k získání územního rozhodnutí.