Dokumentace pro stavební povolení

Pro stavby PK, pro které se vyžaduje vydání stavebního povolení, se zpracovává projektová dokumentace DSP v rozsahu a s obsahem určenými v příslušné vyhlášce MD o projektové dokumentaci.

Nabídka

Dokumentaci pro stavební povolení zpracováváme rovněž komplexně včetně získání podkladů a koordinace s potřebnými souvisejícími profesemi předmětné stavby. Možno je vypracovat i dílčí části projektové dokumentace - jako subdodavatel generálního projektanta stavby. Na projektovou činnost je možno navázat inženýrskou činností pro získání stavebního povolení.