Pasport místních komunikací

Pasportem místních komunikací se rozumí evidence místních komunikací, kterou vedou jejich správci.  Rozsah a způsob vedení pasportu komunikací stanoví vlastník. Problematiku podrobněji rozvíjí vyhláška č. 104/1997 Sb. , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Pasport místních komunikací je vhodné doplnit o pasport dopravního značení, který po té slouží jako základní evidence majetku obce či města.

Zpracovaná dokumentace jednoznačně definuje místní komunikace a je důležitý prostředek pro rozhodování při výkonu státní správy a samosprávy. Důležitým aspektem je i pohled na stav komunikací z hlediska vlastnických práv k nim, případně k sousedním pozemkům.

Dokumentace je využívána jako podklad pro plánované investiční záměry, potřebné údržby a  při řešení vzniklých dopravních situací (zvláštní užívání, dopravní nehody apod.)

Nabídka

Podrobnost zpracování pasportu místních komunikací je závislé na rozsahu dle požadavků příslušného vlastníka komunikací, zahrnuje minimálně údaje dané vyhláškou č. 104/1997 Sb. Výstupem pasportu místních komunikací je textová a grafická část, obě jsou předávány v papírové i elektronické podobě vhodné pro aktualizaci. Je možno zajistit zveřejnění výsledků pasportu prostřednictvím mapového portálu (zatím pouze pro Plzeňský kraj).