Projednání dokumentace

Veškerou projektovou dokumentaci je potřeba projednat s dotčenými orgány stání správy, místní samosprávy, správci dotčených sítí tak, aby výsledkem byla bezrozporná stanoviska, na jejichž podkladě je možno vydat územní rozhodnutí či stavební povolení.

Nabídka

Zajišťujeme projednání všech zpracovaných projektů v závislosti na potřebách investora, případně v rozsahu daného příslušným stavebním úřadem tak, aby vydaná stanoviska mohla být použita pro další účely - vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení.